Ortaklık Nitelik ve Şartları

Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden olmak,
2- Ana sözleşme hükümlerini ve getirilen yükümlülükleri kabul etmek.
3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kredi kullanacak küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ortaklarının, adı geçen Bakanlığa kredi borcu bulunmamak. (08.12.2011 tarih ve 2449 sayılı Bakanlık Oluru ile değişik)
4 - 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş odalar ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmak ve bu ana sözleşmede gösterilen küçük sanayi kollarından birinde imalat veya tamirat işleriyle uğraşmak.
5- Mesleğini sitenin kurulduğu İl’de icra etmek, bağımsız bir işyeri sahibi olmak, aşağıda gösterilen küçük sanayi kollarından birine mensup olmak ve bu niteliğini bağlı bulunduğu oda ve vergi dairesi kayıtları ile belgelendirmek.

Bağımsız bir işyeri sahibi olmamakla birlikte, sitenin kurulduğu İl’de, aşağıda gösterilen küçük sanayi kollarından birine mensup bir işyerinde mühendis, mimar, tekniker, Endüstri Meslek Lisesi (Sanat Okulu) mezunu veya ustalık belgesi sahibi olarak çalışıyor olmak. Ancak bu kişilerin ortaklığa kabulü için başvuru tarihinden geriye doğru ve asgari olarak 360 gün sigorta primi ödemiş olduklarını belgelemeleri şarttır.

Şirketlerin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine ortak olması durumunda; Sicil Gazetesinde yayımlanan şirketin iştigal konularından en az birinin ana sözleşmede sıralanan küçük sanayi kolları arasında yer alması, vergi dairesinden alınacak güncelleştirilmiş şirket vergi belgelerinde ve Oda kayıt belgelerinde bu küçük sanayi kolları ile iştigal edildiğinin belirtilmiş olması, ayrıca sitedeki işyerinde bu faaliyet konusunun icra edileceğinin noterlikçe onaylı bir taahhütname ile taahhüt edilmesi şarttır.

Kooperatif Üyelik Evrakları ;

1) Nüfus Fotokopisi
2) İkametgâh
3) Fotoğraf (2 adet)
4) Vergi Levhası Güncel
5) Oda Kaydı Belgesi
6) Şirketler için; Taahhütname noterden onaylı &imza sirküleri

Çalışan ise ;

1) Nüfus Fotokopisi
2) İkametgâh
3) Fotoğraf (2 adet)
4) 360 Gün SGK Dökümü
5) Yetki Belgesine haiz olmak